Наукові записки

Серія соціально-гуманітарні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Вимоги

1. Обсяг: 8-16 стор.

2. Текстовий редактор: Microsoft Word.

3. Сторінка: формат А4 (210 х 297мм);

поля: зверху – 2,0; знизу – 2,0; ліворуч – 2,0; праворуч – 2,0.

4.Текст: шрифт Times New Roman; розмір 14; інтервал 1,5;

абзацний відступ 1,25.

Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервал, без переносів, розмір шрифту 14 у Times New Roman, стиль шрифту звичайний.

Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, друкуються курсивом. Фрагменти ілюстративного тексту, які потребують виділення, підкреслюються.

Цитати та значення (дефініції) слів і виразів беруться в лапки (лапки повинні бути тільки відкритими “ та закритими ”). Чітко диференціюються знаки дефіса (-) і тире (–). Якщо сторінки вказуються від… до…, то між ними ставиться дефіс, так само оформляються і часові відрізки: ХІІ-ХІІІ ст.

5. Розміщення:

1-й ряд. ліворуч – індекс УДК; праворуч – прізвище автора з ініціалами (жирним курсивом);

2-й ряд. праворуч – посада (звичайним шрифтом);

3-й ряд. праворуч – повна назва організації (звичайним шрифтом);

5-й ряд. посередині – назва публікації друкується ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (розмір 15, жирний шрифт);

6-й ряд. – анотації українською, російською, англійською мовами (обсяг 15 рядків кожна + ключові слова).

6. Через 2 рядки – текст статті, який повинен містити: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми, на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означення стаття; формування мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Основний текст статті; рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули – набраними у редакторі формул; скорочення та умовні позначення фізичних величин – відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що містяться у формулах, мають бути розшифровані з зазначенням одиниць вимірювання; нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули, таблиці та рисунки відокремлюються від основного тексту пропуском рядка.

Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються курсивом через 1 рядок після тексту

Після висновків наводиться список використаних джерел. Назва Література набирається жирним шрифтом після основного тексту по центру. Бібліографічний опис наводиться в алфавітному порядку і повинен відповідати вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.).

7. Рисунок (діаграма): рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати; рисунок (діаграма), виконаний іншими засобами, подати додатково окремим файлом.

8. Посилання у тексті наводяться в квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, після коми друга цифра – номер сторінки. Номери джерел відділяються крапкою з комою. Напр.: [5, с. 69; 7, с. 111-114].

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ДРУКУ

До редакції подаються:

- рукопис на диску CD-R/CD-RW, подається на електронному носії з двома примірниками тексту, роздрукованих на лазерному принтері, пронумерованих олівцем на зворотному боці і підписаних автором;

- в окремому файлі та на окремому аркуші заповнена заявка (що подана у додатку 1);

- витяг із протоколу засідання кафедри / вченої ради з рекомендацією рукопису до друку; рецензія наукового керівника (доктора або кандидата наук) аспіранта/магістра/дипломника. Якщо студент друкується у співавторстві із доктором або кандидатом наук, то рецензія не потрібна.

- рукописи, не прийняті до друку, не повертаються.

Електронний носій:

- Матеріали для публікації приймаються на CD-диску або Flash в редакції Microsoft Word 2003 у форматі RTF та doc. Носій має бути перевірений на відсутність вірусів.

- CD-диск зберігається впродовж 2 місяців після виходу публікації, автор може його отримати в редакції.

До друку приймаються не публіковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника та оформлені відповідно до його вимог. Матеріали для опублікування приймаються від спеціалістів у галузі мовознавства та педагогіки. Публікація повинна відображати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі виконаного дослідження. Висновки мають бути аргументовані відповідним ілюстративним матеріалом.

Робочі мови: українська, англійська, німецька, французька.